Main page Organizing committee Subjects Program General information Application form Address Important dates
Organizing committeeThird International Conference 
on Combustion and detonation, ZEL'DOVICH MEMORIAL - III, October 27 - 31, 2014

Organizing Committee:

Co-chairs:
 • Alymov M.I.
 • Manelis G.M.
 • Frolov S.M.
Secretary:
Salganskˇ E.A.

Members:

 • Azatyan V.V.
 • Aldoshin S.M.
 • Barenblatt G.I.
 • Berlin └.└.
 • Borovinskaya I.P.
 • Buchachenko └.L.
 • Chupriyan A.P.
 • Kanel G.I.
 • Levin V.└.
 • Mikhailov Yu.╠.
 • Milekhin Yu.M.
 • Molin Yu.N.
 • Parmon V.N.
 • Rizer Yu.P.
 • Titov V.╠.
 • Tsvetkov Yu.D.
 • Tsivadze A.Yu.
 • Yanovskii L.S.

Program Committee:

Chair:
Mintsev V.B.
Bureau:
Borisov A.A., Vasilĺev └.└., Zarko V.┼., Lempert D.B., Markov V.V., Rogachev └.S., Sytschev └.┼.
Members:
Babkin V.S., Baev V.╩., Banzula Yu.B., Chuiko S.V., Fedorov └.V., Frolov Yu.V., Frost V.└., Golub V.V., Gremyachlin V.╠., Gusev S.└., Gvozdeva L.G., Khalturinskii N.└., Korobeinichev ╬.P., Kuznetsov N.╠., Matveev A.A., Novozhilov B.V., Rybanin S.S., Shkadinsky K.G., Shteinberg A.S., Smirnov N.N., Solov'ev V.S., Starik └.╠., Stesik L.N., Sulimov └.└., Sultanov V.G., Topchiyan ╠.┼., Trofimov V.S., Utkin └.V., Veretennikov V.└., Zenin └.└.